banner190

Mülakata Girecek Adaylar Dikkat ! Diyanet Sınavlarda Bu Özellikler Olan Kazanacak !

Sınav komisyonları mülakatlarda adayların bu yeterliliklere sahip olanlara yeterli puanı verme gayret içerisinde olacak.

Mülakata Girecek Adaylar Dikkat ! Diyanet Sınavlarda Bu Özellikler Olan Kazanacak !
banner185

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı alım yılı oldu. Yaklaşan 9500 kişilik  İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticiliği mülakatlarına çok az bir zaman kaldı. 9500 alımdan sonra ise gözler Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın verdiği 6.000 kişilik alıma çevrilecek.

Dini Gerçek Haber editörleri olarak bu alımlarda Diyanet nasıl bir personel istiyor bunun araştırmasını yaptık. Resmi  verilerden elde ettiğimiz bilgiler ile Diyanet İşleri Başkanlığı personel yeterliliklerini bir araya getirdik. Sınav komisyonları mülakatlarda adayların bu yeterliliklere sahip olanlara yeterli puanı verme gayret içerisinde olacak.

Dini Gerçek Haber olarak mülakatlarda başarılar dileriz.

İmam-hatip yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a kadar olan sureleri,
Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
3. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu sure ve ayetlerin anlamlarını bilir.
4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur’an-ı Kerim’le ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Belli başlı Türkçe meal, tefsir, hadis, itikat, ibadet, siyer ve İslam tarihi ile ilgili
kaynaklardan yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikadî ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
10. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esas ve ilkelerini açõklar.
11. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
12. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
13. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
14. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
15. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.

b. Özel Yeterlikleri

1. Namazları usulüne uygun kıldırır.
2. İlkelerine uygun hutbe ve vaaz sunar.
3. Vaaz ve hutbelerin muhatap kitle üzerindeki etkililik düzeyini değerlendirir.
4. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
5. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.

6. Din hizmetlerinde hedef kitleye uygun rehberlik ve dinî danışmanlõk ilke,
yöntem ve tekniklerini uygular.
7. Önemli gün ve gecelerde program düzenler.
8. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yayõnlarõ takip eder.
9. Kişisel ve mesleki gelişimine katkõda bulunacak bilimsel ve kültürel
etkinliklere katılır.
10. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) gelişim ve öğrenme özelliklerini açõklar.
11. Hedef kitlenin (çocuk, ergen, yetişkin) ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini tespit eder.
12. Kur’an’ı Kerim’i yüzünden ve ezberden öğrenme-öğretme strateji, ilke ve
yöntemlerini uygular.
13. Yaygın din eğitim ve öğretimi süreçlerini temel özellikleriyle açõklar.
14. Yaygın din eğitiminde kullanõlan strateji, yöntem ve teknikleri uygular.
15. Uyguladığı eğitim programlarõnõn temel özelliklerini (amaçlarõnõ, ilkelerini,
uygulama süreçlerini vb.) açıklar.
16. Öğrenenlerin özelliklerine uygun araç-gereç ve öğrenme-öğretme materyalleri
kullanõr.
17. Öğrenenlerin kendilerini fiziki ve psikolojik açıdan rahat ve güvende
hissetmelerini sağlayacak olumlu bir öğrenme ortamı oluşturur.
18. Zamanı etkili ve verimli kullanır.
19. Gerçekleştirdiği din hizmetlerinin etkililiğini değerlendirir.
20. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerini
açıklar.
21. Sosyal iletişim becerisine sahiptir.
22. Sahip olduğu bilgi, beceri, görgü ve aile hayatõ ile çevresine örneklik eder.

Müezzin-kayyım yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okur.
2. Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleriyle Buruc’dan Nâs’a
kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24.
ayetleri ezbere okur.
3. Kur’an-õ Kerim’den ezbere okuduğu ayetlerin anlamlarını açıklar.

4. Tecvit kurallarını örneklerle açıklar.
5. Kur’an-ı Kerimle ilgili temel kavramları açıklar.
6. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularını açıklar.
7. Kur’an-ı Kerim meallerinden yararlanır.
8. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramların anlamlarını açıklar.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve İslam tarihi ile ilgili belli başlı Türkçe kaynaklardan
yararlanır.
10. İslam inanç ve ibadet esaslarını ana hatlarıyla açıklar.
11. Belli başlı itikadi ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla açıklar.
12. İnanç-ibadet-ahlak ilişkisini açıklar.
13. Hz. Peygamberin hayatını ana hatlarıyla açıklar.
14. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
15. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranõşlarõndan örnekler verir.
16. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarõyla tanõr.

b. Özel Yeterlikleri

1. Usulüne uygun müezzinlik yapar.
2. Elektronik ses sistemleri kullanõm bilgi ve becerisine sahiptir.
3. Namazları usulüne uygun kıldırır.
4. Hutbe ve vaaz sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
5. Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.
6. Yapılması mutad olan duaları (nişan, nikâh, hatim, yemek, yağmur, açılış, vb.)
usulüne uygun yapar.
7. Cami merkezli yaygın din eğitim-öğretimi faaliyetlerinin yürütülmesine
katkıda bulunur.
8. Önemli gün ve gecelerde program düzenlenmesine katkıda bulunur.
9. Din hizmetlerinin etkili yürütülmesi için katkõda bulunur.
10. Görevinin gerektirdiği düzeyde iletişim, rehberlik bilgi ve becerisine sahiptir.
11. Mesleğiyle ilgili gelişmeleri ve yayõnlarõ takip eder.
12. Kişisel ve mesleki gelişimine katkõda bulunacak bilimsel ve kültürel
etkinliklere katõlõr
13. Caminin bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel özelliklerinin
farkõndadõr.
14. Ezan ve salayõ usulüne uygun olarak okur.

Kur’an kursu öğreticisi yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

1. Kur’an-ı Kerim’i “Maharic-i Huruf”a ve “Tecvit” kurallarõna riayet ederek
okur.
2. Kur’an-ı Kerim tarihini ana hatlarõyla açõklar.
3. Kur’an-ı Kerim’in 30. Cüzü ile Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih ve Rahman
sureleriyle, Bakara 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
4. Tecvit kurallarını örneklerle açõklar.
5. Kur’an-ı Kerim’den ezbere okuduğu ayet ve surelerin anlamlarõnõõklar.
6. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini ve ana konularõnõõklar.
7. Kur’an-ı Kerim’le ilgili temel kavramlarõõklar

8. Temel İslam Bilimleri ile ilgili belli başlõ Türkçe kaynaklardan etkin biçimde
yararlanır.
9. İtikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili dinî kavramlarõn anlamlarõnõõklar.
10. İtikadî ve fõkhî mezhepleri ana hatlarõyla açõklar.
11. İnanç, ibadet ve ahlak esaslarõnõõklar.
12. Hz. Peygamberin hayatõnõõklar.
13. İslam’õn doğduğu ortamõn dinî, kültürel, siyasi, toplumsal vb. özelliklerini
õklar.
14. Hz. Peygamberin söz, tutum ve davranışlarından örnekler verir.
15. Ayet ve hadisleri yorumlarken günün şartları, ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilişki
kurar.
16. Ayet ve hadisleri yorumlarken diğer bilimlerin verilerinden yararlanır.
17. Yaşayan dünya dinlerini ana hatlarıyla açıklar.
18. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça’yı kullanır.

b. Özel Yeterlikleri
1. Bireyin gelişim basamaklarını (zihinsel, duyuşsal, kültürel, sosyal, dinî ve
ahlakî vb.) açıklar.
2. Öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri ile öğrenme özelliklerini
belirler.
3. Öğrencilerin gelişimine uygun öğrenme-öğretme ortamları oluşturur.
4. Öğrencilerin sorunlarının çözümü için ilgili kişi ve uzmanlarla işbirliği yapar.
5. Uyguladığı eğitim programlarının temel özelliklerini açıklar.
6. Öğretimi öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğretimin amaçlarına uygun planlayarak
yürütür.
7. Kur’an-õ Kerim’in yüzüne ve ezbere öğretiminin ilke ve yöntemlerini kullanõr.
8. Din öğretimi ilke, yöntem ve tekniklerini kullanõr.
9. Öğrenenlerin özelliklerine uygun materyalleri seçerek, etkili bir şekilde
kullanõr.
10. Gerçekleştirdiği din eğitiminin etkililiğini belirlemeye yönelik ölçme değerlendirme
teknik ve araçlarõnõ etkili bir biçimde kullanır.
11. Eğitim hizmetlerinde yerel ve bölgesel dinamiklerin farkõnda olur.
12. Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirir.
13. Öğretim sürecindeki eksiklikleri belirleyerek tedbir alır
14. Zamanõ etkili ve verimli kullanõr.
15. Görevi çerçevesinde dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.
16. İletişim ve dinî danışmanlığın temel ilkelerini açıklar.
17. Hedef kitle ile (çocuk, ergen, yetişkin) etkili iletişim kurma becerisine sahiptir.
18. Kurs kaynaklarını etkili kullanır.
19. Sorun çözme becerisine sahiptir.

Kaynak : Analiz Haber / Dini Gerçek Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2018, 14:21
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali
Ali - 3 yıl Önce

Sayın editorumuz bu bahsi geçen altibin iskurdan olacak soylentisi var doğrumu aceba

SIRADAKİ HABER